MathUtils

MathUtils class

Un conjunto de utilidades matemáticas útiles.

public class MathUtils

Métodos

NombreDescripción
static Clamp(double, double, double)Fijar valor a rango [min, max]
static ToDegree(double)Convertir un número de radianes a grados
static ToDegree(float)Convertir un número de radianes a grados
static ToDegree(Vector3)Convertir unVector3 de radianes a grados.
static ToDegree(double, double, double)Convertir un número de radianes a grados
static ToRadian(double)Convertir un número de grados a radianes
static ToRadian(float)Convertir un número de grados a radianes
static ToRadian(Vector3)Convertir unVector3 de grado a radian
static ToRadian(double, double, double)Convertir un vector de grados a radianes

Ver también