ShaderVariable

ShaderVariable(string)

のコンストラクターShaderVariable

public ShaderVariable(string name)
パラメータタイプ説明
nameString

関連項目


ShaderVariable(string, ShaderStage)

のコンストラクターShaderVariable

public ShaderVariable(string name, ShaderStage shaderStage)
パラメータタイプ説明
nameString
shaderStageShaderStageこの変数が使用されるシェーダー ステージ

関連項目