IOUtils.Write

Write(this BinaryWriter, Matrix4)

Write the matrix to the binary writer

public static void Write(this BinaryWriter writer, Matrix4 mat)
ParameterTypeDescription
writerBinaryWriterTarget binary writer
matMatrix4Matrix to write

See Also


Write(this BinaryWriter, FMatrix4)

Write the matrix to the binary writer

public static void Write(this BinaryWriter writer, FMatrix4 mat)
ParameterTypeDescription
writerBinaryWriterTarget binary writer
matFMatrix4Matrix to write

See Also


Write(this BinaryWriter, FVector2)

Write the vector to the binary writer

public static void Write(this BinaryWriter writer, FVector2 v)
ParameterTypeDescription
writerBinaryWriterTarget binary writer
vFVector2Vector to write

See Also


Write(this BinaryWriter, FVector3)

Write the vector to the binary writer

public static void Write(this BinaryWriter writer, FVector3 v)
ParameterTypeDescription
writerBinaryWriterTarget binary writer
vFVector3Vector to write

See Also


Write(this BinaryWriter, FVector4)

Write the vector to the binary writer

public static void Write(this BinaryWriter writer, FVector4 v)
ParameterTypeDescription
writerBinaryWriterTarget binary writer
vFVector4Vector to write

See Also


Write(this BinaryWriter, Vector2)

Write the vector to the binary writer

public static void Write(this BinaryWriter writer, Vector2 v)
ParameterTypeDescription
writerBinaryWriterTarget binary writer
vVector2Vector to write

See Also


Write(this BinaryWriter, Vector3)

Write the vector to the binary writer

public static void Write(this BinaryWriter writer, Vector3 v)
ParameterTypeDescription
writerBinaryWriterTarget binary writer
vVector3Vector to write

See Also


Write(this BinaryWriter, Vector4)

Write the vector to the binary writer

public static void Write(this BinaryWriter writer, Vector4 v)
ParameterTypeDescription
writerBinaryWriterTarget binary writer
vVector4Vector to write

See Also