Aspose.ThreeD.Shading

Alla skuggningsrelaterade klasser definieras i detta namnutrymme.

Klasser

Klass Beskrivning
LambertMaterial Material för lambert shading model
Material Material definierar de parametrar som krävs för att geometrin ska se ut. Aspose.3D tillhandahåller skuggningsmodell förLambertMaterial ,PhongMaterial ochShaderMaterial
PbrMaterial Material för fysiskt baserad rendering baserat på albedofärg/metallic/råhet
PbrSpecularMaterial Material för fysiskt baserad rendering baserat på diffus färg/spekulär/glans
PhongMaterial Material för blinn-phong skuggningsmodell.
ShaderMaterial Ett shader-material gör det möjligt att beskriva materialet med extern renderingsmotor eller shader-språk. ShaderMaterial använderShaderTechniqueför att beskriva de konkreta renderingsdetaljerna kommer och den mest lämpliga att användas enligt den slutliga renderingsplattformen. Till exempel, dinShaderMaterial instans kan ha två tekniker, en definieras av HLSL och en annan definieras av GLSL Under icke-fönsterplattform ska GLSL användas istället för HLSL
ShaderTechnique En shader-teknik representerar en konkret renderingsimplementering.
Texture Den här klassen definierar texturen från en extern fil.
TextureBase Basklass för alla betongtexturer. Texture definierar utseendet och känslan av en geometriyta.
TextureSlot Texturplats inMaterial , kan räknas upp genom materialinstans.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
AlphaSource Definierar om texturen innehåller alfakanalen.
TextureFilter Filteralternativ under textursampling.
WrapMode Texturens inpackningsläge.