Aspose.ThreeD.Shading

Alla skuggningsrelaterade klasser definieras i detta namnutrymme.

Klasser

KlassBeskrivning
LambertMaterialMaterial för lambert shading model
MaterialMaterial definierar de parametrar som krävs för att geometrin ska se ut. Aspose.3D tillhandahåller skuggningsmodell förLambertMaterial ,PhongMaterial ochShaderMaterial
PbrMaterialMaterial för fysiskt baserad rendering baserat på albedofärg/metallic/råhet
PbrSpecularMaterialMaterial för fysiskt baserad rendering baserat på diffus färg/spekulär/glans
PhongMaterialMaterial för blinn-phong skuggningsmodell.
ShaderMaterialEtt shader-material gör det möjligt att beskriva materialet med extern renderingsmotor eller shader-språk. ShaderMaterial använderShaderTechniqueför att beskriva de konkreta renderingsdetaljerna kommer och den mest lämpliga att användas enligt den slutliga renderingsplattformen. Till exempel, dinShaderMaterial instans kan ha två tekniker, en definieras av HLSL och en annan definieras av GLSL Under icke-fönsterplattform ska GLSL användas istället för HLSL
ShaderTechniqueEn shader-teknik representerar en konkret renderingsimplementering.
TextureDen här klassen definierar texturen från en extern fil.
TextureBaseBasklass för alla betongtexturer. Texture definierar utseendet och känslan av en geometriyta.
TextureSlotTexturplats inMaterial , kan räknas upp genom materialinstans.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AlphaSourceDefinierar om texturen innehåller alfakanalen.
TextureFilterFilteralternativ under textursampling.
WrapModeTexturens inpackningsläge.