MapEmissive

Material.MapEmissive field

Används iSetTexture för att tilldela en emissiv texturmappning.

public const string MapEmissive;

Se även