MapNormal

Material.MapNormal field

Används iSetTexture för att tilldela en normal texturmappning.

public const string MapNormal;

Se även