BoundingBox

BoundingBox structure

Den axeljusterade begränsningsrutan

public struct BoundingBox

Konstruktörer

namn Beskrivning
BoundingBox(Vector3, Vector3) Initiera en ändlig begränsningsruta med givna minimum och maximum corner
BoundingBox(double, double, double, double, double, double) Initiera en ändlig begränsningsruta med givna minimum och maximum corner

Egenskaper

namn Beskrivning
Center { get; } Mitten av begränsningsrutan.
Extent { get; } Hämtar omfattningen av begränsningsrutan.
Maximum { get; } Det maximala hörnet av begränsningsrutan
Minimum { get; } Minsta hörn av begränsningsrutan
Size { get; } Storleken på begränsningsrutan

Metoder

namn Beskrivning
static FromGeometry(Geometry) Konstruera en begränsningsram från given geometri
override Equals(object) Bestämmer om två objekt är lika
override GetHashCode() Returnerar hashkoden för denna instans
override ToString() Hämtar strängrepresentationen av begränsningsrutan.
operator * Operatörsöverbelastning för multiply

Fält

namn Beskrivning
static readonly Infinite Den oändliga begränsningsrutan
static readonly Null Den nollgränsande rutan

Se även