FVector3

FVector3 structure

En flytvektor med tre komponenter.

public struct FVector3

Konstruktörer

namn Beskrivning
FVector3(Vector3) Initierar en ny instans avFVector3 .
FVector3(Vector4) Initierar en ny instans avFVector4 .
FVector3(float, float, float) Initierar en ny instans avFVector3 .

Metoder

namn Beskrivning
Cross(FVector3) Korsprodukt av två vektorer
Normalize() Normaliserar denna instans.
override ToString() Returnerar en sträng som representerarFVector3
operator + + Operatör överbelastning
explicit operator
operator * * Operatör överbelastning
operator - - Operatör överbelastning (2 operators)

Fält

namn Beskrivning
static readonly UnitScale Enhetsskalvektorn med alla komponenter är alla 1
static readonly Zero Nollvektorn.
x x-komponenten.
y Y-komponenten.
z Y-komponenten.

Se även