MemoryFileSystem

MemoryFileSystem class

DenMemoryFileSystemkommer att mappa läs-/skrivoperationerna till minnet.

public class MemoryFileSystem : FileSystem

Konstruktörer

namn Beskrivning
MemoryFileSystem() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
FileNames { get; } Filnamn som finns i detta minnesfilsystem.

Metoder

namn Beskrivning
virtual Dispose() Släng filsystemet och frigör dess resurser.
GetFileContent(string) Returnerar råinnehållet i den angivna filen. KastaFileNotFoundException om den angivna filen inte finns.
override ReadFile(string, IOConfig) Skapa en ström för läsberoenden.
override WriteFile(string, IOConfig) Skapa en ström för skrivberoenden.

Se även