Vector2

Vector2 structure

En vektor med två komponenter.

public struct Vector2 : IComparable<Vector2>

Konstruktörer

namnBeskrivning
Vector2(double)Initierar en ny instans avVector2 struct.
Vector2(FVector2)Initierar en ny instans avVector2 struct.
Vector2(double, double)Initierar en ny instans avVector2 struct.

Egenskaper

namnBeskrivning
Length { get; }Får längden.
U { get; set; }Hämtar eller ställer in U-komponenten omVector2 används som en mappningskoordinat. Det är ett alias för x-komponenten.
V { get; set; }Hämtar eller ställer in V-komponenten omVector2används som en mappningskoordinat. Det är ett alias för y-komponenten.

Metoder

namnBeskrivning
CompareTo(Vector2)Jämför aktuell vektor med en annan instans.
Cross(Vector2)Korsprodukt av två vektorer
Dot(Vector2)Får punktprodukten av två vektorer
override Equals(object)Kontrollera om två vektor2 är lika med
Equals(Vector2)Kontrollera om två vektor2 är lika med
override GetHashCode()Hämtar hashkoden för Vector2
Normalize()Normaliserar denna instans.
override ToString()Returnerar enStringsom representerar strömmenVector2 .
operator +Tilläggsoperator för Vector2
operator /Divisionsoperator för Vector2
operator ==Lika operator för Vector2
explicit operator
operator !=Olik operator för Vector2
operator *Multipliceringsoperator för Vector2 (2 operators)
operator -Subtraktionsoperator för Vector2

Fält

namnBeskrivning
xx-komponenten.
yY-komponenten.

Se även