ComplexCodetextReader

ComplexCodetextReader class

Το ComplexCodetextReader αποκωδικοποιεί το κείμενο κώδικα σε καθορισμένο τύπο σύνθετου γραμμικού κώδικα.

public sealed class ComplexCodetextReader

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
static TryDecodeHIBCLIC(string)Αποκωδικοποιεί κωδικοποιημένο κείμενο HIBC LIC.
static TryDecodeHIBCPAS(string)Αποκωδικοποιεί κωδικοποιημένο κείμενο HIBC PAS.
static TryDecodeMailmark(string)Αποκωδικοποιεί τον γραμμωτό κώδικα αλληλογραφίας C και L codetext.
static TryDecodeMailmark2D(string)Αποκωδικοποιεί το σήμα αλληλογραφίας Royal Mail 2D codetext.
static TryDecodeMaxiCode(MaxiCodeMode, string)Αποκωδικοποιεί το MaxiCode codetext.
static TryDecodeSwissQR(string)Αποκωδικοποιεί το SwissQR codetext.

Παραδείγματα

Αυτό το δείγμα δείχνει πώς να αναγνωρίζετε και να αποκωδικοποιείτε την εικόνα SwissQR.

[C#]
  using (var cr = new BarCodeReader("SwissQRCodetext.png", DecodeType.QR))
  {
    cr.Read();
    SwissQRCodetext result = ComplexCodetextReader.TryDecodeSwissQR(cr.GetCodeText());
  }

Δείτε επίσης