DataMatrixParametersUI

DataMatrixParametersUI class

Περιτύλιγμα διεπαφής χρήστη γιαDataMatrixParameters τάξη.

public class DataMatrixParametersUI

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
AspectRatio { get; set; }Λόγος ύψους/πλάτους μονάδας 2D BarCode.
CodeTextEncoding { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει την κωδικοποίηση του κωδικοποιημένου κειμένου.
Columns { get; set; }Πλήθος στηλών.
DataMatrixEcc { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει έναν τύπο ECC Datamatrix. Προεπιλεγμένη τιμή: DataMatrixEccType.Ecc200.
DataMatrixEncodeMode { get; set; }Λειτουργία κωδικοποίησης του γραμμικού κώδικα Datamatrix. Προεπιλεγμένη τιμή: DataMatrixEncodeMode.Auto.
Rows { get; set; }Αριθμός σειρών.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
override ToString()Επιστρέφει μια αναπαράσταση συμβολοσειράς αναγνώσιμη από τον άνθρωποDataMatrixParameters .

Δείτε επίσης