Class

MailmarkCodetext.Class property

“0” - Null 또는 Test “1” - 1C(소매) “2” - 2C(소매) “3” - 3C(소매) “4” - 프리미엄(소매 게시 메일)(향후 사용 가능) “5” - 지연(소매) “6” - 항공(소매)(향후 사용) “7” - 표면(소매)(향후 사용) “8” - 프리미엄(네트워크 액세스) “9” - 표준(네트워크 액세스)

public string Class { get; set; }

또한보십시오