ReadBarCodes

BarCodeReader.ReadBarCodes method

LäserBarCodeResult s från bilden.

public BarCodeResult[] ReadBarCodes()

Returvärde

Returnerar array av erkändaBarCodeResults på bilden. Om ingenting känns igen, returneras noll array.

Exempel

Detta exempel visar hur man läser streckkoder med BarCodeReader

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
}
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  reader.ReadBarCodes();
  for(int i = 0; reader.FoundCount > i; ++i)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + reader.FoundBarCodes[i].CodeText);
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  reader.ReadBarCodes()
  For i As Integer = 0 To reader.FoundCount - 1 Step 1
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + reader.FoundBarCodes(i).CodeText)
  Next
End Using

Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även