Timeout

BarCodeReader.Timeout property

Hämtar eller ställer in timeout för igenkänningsprocessen i millisekunder.

public int Timeout { get; set; }

Fastighetsvärde

Timeout.

Exempel

Det här exemplet visar hur man undviker igenkänningshäng med timeoun på stora bilder

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png"))
{
  reader.Timeout = 5000;
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png")
  reader.Timeout = 5000
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Se även