ToString

MultyDecodeType.ToString method

Åsidosatt metod som representerar MultyDecodeType som en sträng.

public override string ToString()

Returvärde

En sträng som representerar MultyDecodeType-instansen som “singleDecodeType1, singleDecodeType2, …”

“AllSupportedTypes” återkommer när alla typer ingår.

Se även