SingleDecodeType

SingleDecodeType class

Enkel avkodningstyp. Se avkodningstyp för att få instans.

public sealed class SingleDecodeType : BaseDecodeType, IEquatable<SingleDecodeType>

Egenskaper

namn Beskrivning
TypeIndex { get; } Får ett index av avkodningstyp
TypeName { get; } Får ett namn av avkodningstyp

Metoder

namn Beskrivning
static Parse(string) Konverterar strängrepresentationen av namnet på en SingleDecodeType till dess instans.
override ContainsAny(params BaseDecodeType[]) Returnerar ett värde som anger om denna instans ingår i den angivna listan.
Equals(BaseDecodeType) Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradBaseDecodeType värde.
virtual Equals(MultyDecodeType) Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradMultyDecodeType värde.
override Equals(object) Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradSingleDecodeType värde.
override Equals(SingleDecodeType) Returnerar ett värde som anger om denna instans är lika med en specificeradSingleDecodeType värde.
override GetHashCode() Returnerar hashkoden för denna instans.
GetString() Konverterar instansen av SingleDecodeType till dess motsvarande strängrepresentation. Strängformatet är: “Index:-1; Namn: Inget”.
override ToString() Returnerar namnet på den givna SingleDecodeType som en sträng.
static GetString(SingleDecodeType) Konverterar instansen av SingleDecodeType till dess motsvarande strängrepresentation. Strängformatet är: “Index:-1; Namn: Inget”.

Exempel

Det här exemplet visar hur man får instans av enkel avkodningstyp.

[C#]
SingleDecodeType singleType = DecodeType.QR 
 
[VB.NET]
Dim singleType As SingleDecodeType 
singleType = DecodeType.QR

Se även