Equals

Equals(object)

Bestämmer om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet.

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Objektet som ska jämföras med det aktuella objektet.

Returvärde

Sann om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet; annat,falsk.

Se även


Equals(AlternativeScheme)

Bestämmer om det angivna alternativa schemat är lika med det aktuella alternativa schemat.

public bool Equals(AlternativeScheme other)
Parameter Typ Beskrivning
other AlternativeScheme Det alternativa systemet att jämföra med det nuvarande alternativa systemet.

Returvärde

Sann om det angivna objektet är lika med det aktuella objektet; annat,falsk.

Se även