Visible

BorderParameters.Visible property

Kantsynlighet. Om false än parametern Width ignoreras alltid (0). Standardvärde: false.

public bool Visible { get; set; }

Se även