GS1CompositeBarParameters

GS1CompositeBarParameters class

GS1 Sammansatta stapelparametrar.

public class GS1CompositeBarParameters

Egenskaper

namn Beskrivning
LinearComponentType { get; set; } Linjär komponenttyp
TwoDComponentType { get; set; } 2D-komponenttyp

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaDataBarParameters .

Se även