QrParameters

QrParameters class

QR-parametrar.

public class QrParameters

Egenskaper

namnBeskrivning
AspectRatio { get; set; }Höjd/bredd-förhållande för 2D streckkodsmodul.
CodeTextEncoding { get; set; }Hämtar eller ställer in kodningen för kodtext. Standardvärde: UTF-8
QrECIEncoding { get; set; }Identifierare för utökad kanaltolkning. Den används för att berätta för streckkodsläsaren details om de referenser som används för att koda data i symbolen. Nuvarande implementering består av alla välkända teckenuppsättningskodningar.
QrEncodeMode { get; set; }QR-symboltyp för streckkodens kodningsläge. Standardvärde: QREncodeMode.Auto.
QrEncodeType { get; set; }QR / MicroQR-väljarläge. Välj ForceQR för standard QR-symboler, Auto för MicroQR.
QrErrorLevel { get; set; }Nivå av Reed-Solomon felkorrigering för QR streckkod. Från låg till hög: LevelL, LevelM, LevelQ, LevelH. se QRErrorLevel.
QrVersion { get; set; }Version av QR Code. Från Version1 till Version40 för QR-kod och från M1 till M4 för MicroQr. Standardvärdet är QRVersion.Auto.
StructuredAppend { get; set; }QR-strukturerade tilläggsparametrar.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar en mänsklig läsbar strängrepresentation av dettaQrParameters .

Se även