Pdf417ExtendedParameters

Pdf417ExtendedParameters class

Tanınan barkodun MacroPdf417 meta veri bilgilerini saklar

public sealed class Pdf417ExtendedParameters : BaseExtendedParameters

Özellikleri

İsimTanım
IsEmpty { get; }Tüm parametrelerin yalnızca varsayılan değerlere sahip olup olmadığını test eder
MacroPdf417Addressee { get; }Makro PDF417 muhatap adı (isteğe bağlı).
MacroPdf417Checksum { get; }Makro PDF417 sağlama toplamı (isteğe bağlı).
MacroPdf417FileID { get; }Yalnızca MacroPdf417 ile kullanılabilen barkodun dosya kimliğini alır.
MacroPdf417FileName { get; }Makro PDF417 dosya adı (isteğe bağlı).
MacroPdf417FileSize { get; }Makro PDF417 dosya boyutu (isteğe bağlı).
MacroPdf417SegmentID { get; }Yalnızca MacroPdf417 ile kullanılabilen barkodun segment kimliğini alır.
MacroPdf417SegmentsCount { get; }Makro pdf417 barkod segment sayısını alır. Varsayılan değer -1’dir.
MacroPdf417Sender { get; }Makro PDF417 gönderen adı (isteğe bağlı).
MacroPdf417TimeStamp { get; }Makro PDF417 zaman damgası (isteğe bağlı).

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Bu örneğin belirtilen bir örnekle eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürürPdf417ExtendedParameters değer.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu döndürür.
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürPdf417ExtendedParameters .
operator ==İlkinin olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Pdf417ExtendedParameters değer saniyeye eşittir.
operator !=İlkinin olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Pdf417ExtendedParameters değer ikinciden farklı.

Örnekler

Bu örnek, Makro Pdf417 meta verilerinin nasıl alınacağını gösterir

[C#]
using (BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MacroPdf417, "12345"))
{
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroFileID = 10;
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroSegmentsCount = 2;
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroSegmentID = 1;
  generator.Save(@"c:\test.png");
}
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.MacroPdf417))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 FileID: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417FileID);
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 Segments: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417SegmentsCount);
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 SegmentID: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417SegmentID);
  }
}
[VB.NET]
Using generator As New BarcodeGenerator(EncodeTypes.MacroPdf417, "12345")
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroFileID = 10
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroSegmentsCount = 2
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroSegmentID = 1
  generator.Save("c:\test.png")
End Using
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.MacroPdf417)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 FileID: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417FileID)
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 Segments: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417SegmentsCount)
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 SegmentID: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417SegmentID)
  Next
End Using

Ayrıca bakınız