XmpMeta

XmpMeta constructor (1 of 2)

public XmpMeta(string toolkitVersion)

See Also


XmpMeta constructor (2 of 2)

The default constructor.

public XmpMeta()

See Also