ToPointApsArray

PointF.ToPointApsArray method

public static    [] ToPointApsArray(PointF[] fPnts)

See Also