WriteTo

StreamContainer.WriteTo method (1 of 2)

public virtual void WriteTo(StreamContainer streamContainer)

See Also


StreamContainer.WriteTo method (2 of 2)

public virtual void WriteTo(StreamContainer streamContainer, long length)

See Also