GetExternalConnectionById

ExternalConnectionCollection.GetExternalConnectionById method

Ruft die abExternalConnection Element mit der angegebenen ID.

public ExternalConnection GetExternalConnectionById(int connId)
Parameter Typ Beschreibung
connId Int32 externe Verbindungs-ID

Rückgabewert

Das Element mit der angegebenen ID.

Siehe auch