ChartTextFrame.TextHorizontalAlignment

ChartTextFrame.TextHorizontalAlignment property

Gets and sets the text horizontal alignment.

public TextAlignmentType TextHorizontalAlignment { get; set; }

See Also