AutoFitWrappedTextType

AutoFitterOptions.AutoFitWrappedTextType property

Gets and sets the type of auto fitting wrapped text.

public AutoFitWrappedTextType AutoFitWrappedTextType { get; set; }

See Also