aspose.cells.revisions

DeAspose.Cells.Revisions namnområdet tillhandahåller klasser för åtkomst till revisioner av Excel-kalkylbladsfiler.

Klasser

KlassBeskrivning
RevisionRepresenterar revideringen.
RevisionAutoFormatrepresenterar en revisionspost med information om en formateringsändring.
RevisionCellChangeRepresenterar revisionen som ändrar celler.
RevisionCellCommentRepresenterar en revisionspost för en cellkommentarändring.
RevisionCellMoveRepresenterar en revisionspost på en eller flera celler som har flyttats.
RevisionCollectionRepresenterar alla revisionsloggar.
RevisionCustomViewRepresenterar en revisionspost för att lägga till eller ta bort en anpassad vy till arbetsboken
RevisionDefinedNameRepresenterar en revisionspost för en definierad namnändring.
RevisionFormatRepresenterar en revisionspost med information om en formateringsändring.
RevisionHeaderRepresenterar en lista över specifika ändringar som har skett för denna arbetsbok.
RevisionInsertDeleteRepresenterar en revisionspost för en rad/kolumn infoga/ta bort åtgärd.
RevisionInsertSheetRepresenterar en revisionspost för ett ark som infogades.
RevisionLogRepresenterar revisionsloggen.
RevisionLogCollectionRepresenterar alla revisionsloggar.
RevisionMergeConflictRepresenterar en revisionspost som indikerar att det fanns en sammanslagningskonflikt.
RevisionQueryTableRepresenterar en revidering av en ändring i frågetabellfältet.
RevisionRenameSheetRepresenterar en revision av att byta namn på arket.

Uppräkningar

UppräkningBeskrivning
RevisionActionTypeRepresenterar typen av revisionsåtgärd.
RevisionTypeRepresenterar revisionstypen.