DigitalSignature

DigitalSignature(X509Certificate2, string, DateTime)

Konstruktör av digitalSignature. Använder .Net-implementering.

public DigitalSignature(X509Certificate2 certificate, string comments, DateTime signTime)
Parameter Typ Beskrivning
certificate X509Certificate2 Certifikatobjekt som användes för att signera dokumentet.
comments String Syftet med att skriva under.
signTime DateTime UTC-tiden då dokumentet undertecknades.

Se även


DigitalSignature(byte[], string, string, DateTime)

Konstruktör av digitalSignature. Använder Bouncy Castle-implementering.

public DigitalSignature(byte[] rawData, string password, string comments, DateTime signTime)
Parameter Typ Beskrivning
rawData Byte[] En byte-array som innehåller data från ett X.509-certifikat.
password String Lösenordet som krävs för att komma åt X.509-certifikatdata.
comments String Syftet med att skriva under.
signTime DateTime UTC-tiden då dokumentet undertecknades.

Se även