ControlMatchEntryType

ControlMatchEntryType enumeration

Representerar hur en ListBox eller ComboBox söker i sin lista när användaren skriver.

public enum ControlMatchEntryType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
FirstLetter 0 Kontrollen söker efter nästa post som börjar med det angivna tecknet. Om du upprepade gånger skriver samma bokstav cyklar du igenom alla poster som börjar med den bokstaven.
Complete 1 När varje tecken skrivs, söker kontrollen efter en post som matchar alla inskrivna tecken.
None 2 Listan kommer inte att genomsökas när tecken skrivs.

Se även