SignatureLine

SignatureLine class

Representerar signaturlinjen.

public class SignatureLine

Konstruktörer

namn Beskrivning
SignatureLine() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
AllowComments { get; set; } Indikerar om kommentarer kan bifogas.
Email { get; set; } Hämtar och ställer in sångarens e-post.
Id { get; set; } Hämtar eller ställer in identifierare för denna signaturrad.
Instructions { get; set; } Hämtar och ställer in texten som visas för användaren vid signeringstillfället.
IsLine { get; set; } Indikerar om det är en signaturlinje.
ProviderId { get; set; } Hämtar och ställer in id för signaturleverantör.
ShowSignedDate { get; set; } Indikerar om visa signerat datum.
Signer { get; set; } Hämtar och ställer in undertecknaren.
Title { get; set; } Får och sätter titeln på sångare.

Exempel


[C#]

//Instantiering av ett arbetsboksobjekt
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

//Lägger till en bild
int imgIndex = worksheet.Pictures.Add(1, 1, "sample.png");
Picture pic = worksheet.Pictures[imgIndex];
// Skapa signaturlinjeobjekt
SignatureLine s = new SignatureLine();
s.Signer = "Simon Zhao";
s.Title = "Development Lead";
s.Email = "Simon.Zhao@aspose.com";
// Tilldela signaturlinjeobjektet till egenskapen Picture.SignatureLine
pic.SignatureLine = s;

//gör dina affärer

//Spara excel-filen.
workbook.Save("result.xlsx");

Se även