DBConnection

DBConnection class

Anger alla egenskaper som är associerade med en extern ODBC- eller OLE DB-dataanslutning.

public class DBConnection : ExternalConnection

Egenskaper

namn Beskrivning
BackgroundRefresh { get; set; } Indikerar om anslutningen kan uppdateras i bakgrunden (asynkront). true om föredragen användning av anslutningen är att uppdatera asynkront i bakgrunden; false om föredragen användning av anslutningen är att uppdatera synkront i förgrunden.
Command { get; set; } Strängen som innehåller databaskommandot som ska skickas till dataleverantörens API som kommer att interagera med den externa källan för att hämta data
CommandType { get; set; } Anger OLE DB-kommandotypen. 1. Fråga anger ett kubnamn 2. Fråga anger en SQL-sats 3. Fråga anger ett tabellnamn 4. Fråga anger att standardinformation har getts, och det är upp till leverantören hur man tolkar._x00d. en webbaserad listdataleverantör.
ConnectionDescription { get; set; } Anger användarbeskrivningen för denna anslutning
ConnectionId { get; } Anger den unika identifieraren för denna anslutning.
ConnectionInfo { get; set; } Anslutningsinformationssträngen används för att ta kontakt med en OLE DB- eller ODBC-datakälla.
CredentialsMethodType { get; set; } Anger den autentiseringsmetod som ska användas när anslutningen upprättas (eller återupprättas).
Id { get; } Hämtar id för anslutningen.
IsDeleted { get; set; } Indikerar om den associerade arbetsboksanslutningen har tagits bort. sant om anslutningen har tagits bort; annars, false.
IsNew { get; set; } Sant om anslutningen inte har uppdaterats för första gången; annars falskt. Det här tillståndet kan inträffa när användaren sparar filen innan en fråga har slutat returnera.
KeepAlive { get; set; } Sant när kalkylprogrammet ska anstränga sig för att hålla anslutningen öppen. När det är falskt bör applikationen stänga anslutningen efter att ha hämtat informationen .
Name { get; set; } Anger namnet på anslutningen. Varje anslutning måste ha ett unikt namn.
OdcFile { get; set; } Anger den fullständiga sökvägen till den externa anslutningsfilen från vilken anslutningen skapades. Om en anslutning misslyckas under ett försök att uppdatera data och reconnectionMethod=1, kommer kalkylarksapplikationen att försöka igen med information från den externa anslutningsfilen istället för anslutningsobjektet som är inbäddat i arbetsboken.
OnlyUseConnectionFile { get; set; } Indikerar om kalkylbladsapplikationen alltid och endast ska använda -anslutningsinformationen i den externa anslutningsfilen som indikeras av odcFile-attributet när anslutningen uppdateras. Om falskt bör kalkylarksapplikationen följa proceduren som anges av reconnectionMethod-attributet
Parameters { get; } BlirConnectionParameterCollection för en ODBC- eller webbfråga.
override PowerQueryFormula { get; } Hämtar definitionen av power-frågeformel.
ReconnectionMethodType { get; set; } Anger vad kalkylarksapplikationen ska göra när en anslutning misslyckas. Standardvärdet är ReConnectionMethodType.Required.
RefreshInternal { get; set; } Anger antalet minuter mellan automatiska uppdateringar av anslutningen.
RefreshOnLoad { get; set; } Sant om den här anslutningen ska uppdateras när filen öppnas; annars, false.
SaveData { get; set; } Sant om den externa data som hämtas via anslutningen för att fylla en tabell ska sparas med arbetsboken; annars falskt.
SavePassword { get; set; } True om lösenordet ska sparas som en del av anslutningssträngen; annars, False.
SeverCommand { get; set; } Anger en andra kommandotextsträng som kvarstår när PivotTable-serverbaserade sidfält används. För ODBC-anslutningar är serverCommand vanligtvis en bredare fråga än kommando (ingen WHERE-sats finns i den förra). Baserat på dessa två kommandon (Command och ServerCommand), kan parameter UI fyllas i och parameteriserade frågor kan konstrueras
SourceFile { get; set; } Används när den externa datakällan är filbaserad. När en anslutning till en sådan datakälla misslyckas, försöker kalkylarksprogrammet att ansluta direkt till den här filen. Kan vara uttryckt i URI eller systemspecifik filsökvägsnotation.
SSOId { get; set; } Identifierare för enkel inloggning (SSO) som används för autentisering mellan en mellanliggande kalkylarkML-server och den externa datakällan.
Type { get; set; } Hämtar eller ställer in den externa anslutningens DataSource-typ.

Se även