IsXml

WebQueryConnection.IsXml property

true om webbfrågekällan är XML (mot HTML), annars false.

public bool IsXml { get; set; }

Se även