GridCalculationData

GridCalculationData class

Representerar de data som krävs vid beräkning av en funktion, såsom funktionsnamn, parametrar, …etc.

public class GridCalculationData

Egenskaper

namnBeskrivning
CalculatedValue { get; set; }Hämtar eller ställer in det beräknade värdet för denna funktion.
Column { get; }Hämtar cellkolumnindex där funktionen finns i.
Formula { get; }Hämtar cellformeln där funktionen finns i.
FunctionName { get; }Hämtar funktionsnamnet som ska beräknas.
ParamCount { get; }Hämtar antalet parametrar
Row { get; }Hämtar cellradindex där funktionen finns i.
SheetName { get; }Hämtar kalkylbladets namn där funktionen finns i.
StringValue { get; }Får cellen DisplayStringValue där funktionen finns i.
Value { get; }Hämtar cellvärdet där funktionen finns i.

Metoder

namnBeskrivning
GetParamText(int)Hämtar den bokstavliga texten för parametern vid givet index.
GetParamValue(int)Hämtar det representerade värdeobjektet för parametern vid givet index.

Anmärkningar

Alla objekt som tillhandahålls av den här klassen är endast för “läs”-ändamål. Användaren bör inte ändra några data i arbetsboken under formelberäkningsprocessen, Annars kan oväntade resultat eller undantag orsakas.

Se även