GridJsWorkbook

GridJsWorkbook class

Representerar huvudinträdesklassen för GridJs

public class GridJsWorkbook

Konstruktörer

namn Beskrivning
GridJsWorkbook() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Settings { get; set; } Representerar arbetsboksinställningarna.
WarningCallback { get; set; } Hämtar eller ställer in varningsåteruppringning för importfil.

Metoder

namn Beskrivning
CopyImageOrShape(string, string) kopiera bild eller form i kalkylbladet
ErrorJson(string) return error message
ExportToJson() Hämta json från workbook
ExportToJson(string) Hämta json från workbook
ExportToJsonStringBuilder(string) Hämta json från workbook
GetJsonByUid(string, string) hämta json från cachen av uid
ImportExcelFile(string) Importerar från en excel-fil.
ImportExcelFile(Workbook) Importer från arbetsbok.
ImportExcelFile(Stream, GridLoadFormat) Importer från en excel-fil stream. måste tillhandahålla loadformat och kan ställa in GridJsWorkbook.CacheImp för att implementera stream cache
ImportExcelFile(string, string) Importerar från en excel-fil.
ImportExcelFile(string, Workbook) Importerar från en excel-fil.
ImportExcelFile(Stream, GridLoadFormat, string) Importer från en excel-fil stream. måste tillhandahålla loadformat och kan ställa in GridJsWorkbook.CacheImp för att implementera stream cache
ImportExcelFile(string, Stream, GridLoadFormat) Importer från en excel-fil stream. måste tillhandahålla loadformat och kan ställa in GridJsWorkbook.CacheImp för att implementera stream cache
ImportExcelFile(string, string, string) Importerar från en excel-fil.
ImportExcelFile(string, Stream, GridLoadFormat, string) Importer från en excel-fil stream. måste tillhandahålla loadformat och kan ställa in GridJsWorkbook.CacheImp för att implementera stream cache
ImportExcelFileFromJson(string) Importera fil från json
InsertImage(string, string, Stream, string) infoga bild i kalkylbladet
MergeExcelFileFromJson(string, string) Tillämpa stiluppdatering på cachefilen
SaveToCacheWithFileName(string, string, string) Sparar kalkylbladen i cachen, sparaformatet baseras på filtillägget för filnamnet .
SaveToExcelFile(Stream) Sparar kalkylbladen till sream, baserat på ursprungsfilformatet .
SaveToExcelFile(string) Sparar kalkylbladen till filsökvägen, om filen har filtillägget baseras sparaformatet på filtillägget .
SaveToHtml(Stream) Sparar kalkylbladen till sream, sparaformatet är html
SaveToHtml(string) Sparar kalkylbladen till filsökvägen, sparaformatet är html
SaveToPdf(Stream) Sparar kalkylbladen till sream, sparaformatet är pdf
SaveToPdf(string) Sparar kalkylbladen till filsökvägen, sparaformatet är pdf
SaveToXlsx(Stream) Sparar kalkylbladen till sream, sparaformatet är xlsx
SaveToXlsx(string) Sparar kalkylbladen till filsökvägen, sparaformatet är xlsx
SetInterruptMonitorForLoad(GridInterruptMonitor, int) ställ in InterruptMonitor för laddningsoperation för arbetsbok
SetInterruptMonitorForSave(GridInterruptMonitor) ställ in InterruptMonitor för sparoperation för arbetsbok
UpdateCell(string, string) Uppdatera operation
static GetGridLoadFormat(string) Hämta GridLoadFormat med filtillägget
static GetImageStream(string, string) Få ström av bild från workbook
static GetImageUrl(string, string, string) Hämta bilden URL
static GetUidForFile(string) Generera uid för filen

Fält

namn Beskrivning
static CacheImp Anpassad implementering för cachelagring, om du vill lagra cache på stream-sätt måste du ställa in och implementera it
static CalculateEngine Anpassad implementering för beräkningsmotor ,Om du vill göra anpassad beräkning måste du ställa in och implementera it

Se även