BindColumnCollection

BindColumnCollection class

BindColumnCollection.

public class BindColumnCollection : IList

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet av samlingen.
IsFixedSize { get; } Alltid sant.
IsReadOnly { get; } Alltid sant.
IsSynchronized { get; } Endast internt använd.
Item { get; } Hämtar bindningskolumnen med ett heltalsindex eller ett datafältsnamn.
SyncRoot { get; } Endast internt använd.

Metoder

namn Beskrivning
Add(object) Lägger till det angivna bindkolumnobjektet till samlingen.
Clear() Rensar samlingen.
Contains(object) Indikerar om bindningskolumnen finns i samlingen.
CopyTo(Array, int) Kopierar till en array.
GetEnumerator() Får en uppräkning.
IndexOf(object) Hämtar indexet för det angivna bindkolumnobjektet.
Insert(int, object) Infogar ett bindkolumnobjekt.
Remove(object) Ta bort ett bindkolumnobjekt.
RemoveAt(int) Tar bort vid angivet index.

Se även