CustomCommandButtonCollection

CustomCommandButtonCollection class

Representerar samlingen av CustomCommandButton.

public class CustomCommandButtonCollection : IList

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet av samlingen.
IsFixedSize { get; } Endast internt använd.
IsReadOnly { get; } Endast internt använd.
IsSynchronized { get; } Endast internt använd.
Item { get; set; } Hämtar ett anpassat kommandoknappsobjekt i indexet.
SyncRoot { get; } Endast internt använd.

Metoder

namn Beskrivning
Add(object) Lägg till ett anpassat kommandoknappsobjekt till samlingen.
Clear() Rensar samlingen.
Contains(object) Indikerar om det anpassade kommandoknappsobjektet finns i samlingen.
CopyTo(Array, int) Kopierar samlingen till en array.
GetEnumerator() Hämtar ett IEnumerator-objekt i samlingen.
IndexOf(object) Hämtar index för knappen.
Insert(int, object) Infogar en knapp i indexet.
Remove(object) Tar bort det anpassade kommandoknappsobjektet.
RemoveAt(int) Tar bort vid index.

Exempel

[C#]
CustomCommandButton button = new CustomCommandButton();
button.Command = "MyCommand";
button.ImageUrl = "images/button1.gif";
GridWeb1.CustomCommandButtons.Add(button);
[VB]
Dim button As CustomCommandButton =  New CustomCommandButton()
button.Command = "MyCommand"
button.ImageUrl = "images/button1.gif"
GridWeb1.CustomCommandButtons.Add(button)

Se även