ToDouble

DocumentProperty.ToDouble method

Returnerar egenskapsvärdet som dubbelt.

public double ToDouble()

Anmärkningar

Kastar ett undantag om egenskapstypen inte är PropertyType.Float.

Se även