ToInt

DocumentProperty.ToInt method

Returnerar egenskapsvärdet som heltal.

public int ToInt()

Anmärkningar

Ger ett undantag om egenskapstypen inte är PropertyType.Number.

Se även