DocumentPropertyCollection

DocumentPropertyCollection class

Basklass förBuiltInDocumentPropertyCollection ochCustomDocumentPropertyCollection samlingar.

public abstract class DocumentPropertyCollection : IEnumerable

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Får antal föremål i samlingen.
Item { get; }Returnerar enDocumentPropertyobjekt efter index.
virtual Item { get; }Returnerar enDocumentProperty objekt efter egenskapens namn.

Metoder

namnBeskrivning
Clear()Tar bort alla egenskaper från samlingen.
Contains(string)Returnerar sant om en egenskap med det angivna namnet finns i samlingen.
GetEnumerator()
IndexOf(string)Hämtar indexet för en egenskap efter namn.
Remove(string)Tar bort en egenskap med det angivna namnet från samlingen.
RemoveAt(int)Tar bort en egenskap vid det angivna indexet.

Exempel


[C#]

//Instantiera ett Workbook-objekt genom att anropa dess tomma konstruktor
Workbook workbook = new Workbook("book1.xls");
 
//Hämta en lista över alla anpassade dokumentegenskaper för Excel-filen
DocumentPropertyCollection customProperties = workbook.Worksheets.CustomDocumentProperties;
 
//Åtkomst till en anpassad dokumentegenskap genom att använda egenskapsindexet
DocumentProperty customProperty1 = customProperties[3];
 
//Åtkomst till en anpassad dokumentegenskap genom att använda egenskapsnamnet
DocumentProperty customProperty2 = customProperties["Owner"];

[VB.NET]

'Instantiera ett Workbook-objekt genom att anropa dess tomma konstruktor
Dim workbook As Workbook = New Workbook("book1.xls")
 
'Hämta en lista över alla anpassade dokumentegenskaper för Excel-filen
Dim customProperties As DocumentPropertyCollection = workbook.Worksheets.CustomDocumentProperties
 
tkomst till en anpassad dokumentegenskap genom att använda egenskapsindexet
Dim customProperty1 As DocumentProperty = customProperties(3)
 
tkomst till en anpassad dokumentegenskap genom att använda egenskapsnamnet
Dim customProperty2 As DocumentProperty = customProperties("Owner")

Se även