PdfBookmarkEntry

PdfBookmarkEntry class

PdfBookmarkEntry är en post i pdf-bokmärke. om Text-egenskapen för aktuell instans är null eller “”, aktuell instans kommer att döljas och underordnade kommer att infogas på aktuell nivå.

public class PdfBookmarkEntry

Konstruktörer

namnBeskrivning
PdfBookmarkEntry()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Destination { get; set; }Cellen som bokmärket länkar till.
DestinationName { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet på destinationen.
IsCollapse { get; set; }När den här egenskapen är sann kommer bokmärkesposten att kollapsa, annars expanderar den.
IsOpen { get; set; }När den här egenskapen är true expanderas bokmärkesposten, annars kommer den att kollapsa.
SubEntry { get; set; }Underpost till ett bokmärke.
Text { get; set; }Titel på ett bokmärke.

Exempel

[C#]    
orkbook workbook = new Workbook();
orkbook.Worksheets.Add();
orkbook.Worksheets.Add();
ell cellInPage1 = workbook.Worksheets[0].Cells["A1"];
ell cellInPage2 = workbook.Worksheets[1].Cells["A1"];
ell cellInPage3 = workbook.Worksheets[2].Cells["A1"];
ellInPage1.PutValue("page1");
ellInPage2.PutValue("page2");
ellInPage3.PutValue("page3");

dfBookmarkEntry pbeRoot = new PdfBookmarkEntry();
beRoot.Text = "root";  // om pbeRoot.Text = null, kommer alla barn av pbeRoot att infogas på den översta nivån i bokmärket.
beRoot.Destination = cellInPage1;
beRoot.SubEntry = new ArrayList();
beRoot.IsOpen = false;

dfBookmarkEntry subPbe1 = new PdfBookmarkEntry();
ubPbe1.Text = "section1";
ubPbe1.Destination = cellInPage2;

dfBookmarkEntry subPbe2 = new PdfBookmarkEntry();
ubPbe2.Text = "section2";
ubPbe2.Destination = cellInPage3;

beRoot.SubEntry.Add(subPbe1);
beRoot.SubEntry.Add(subPbe2);

dfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();
aveOptions.Bookmark = pbeRoot;
orkbook.Save("output_bookmark.pdf", saveOptions);

[VB]    
im workbook As Workbook = New Workbook
orkbook.Worksheets.Add("sheet2")
orkbook.Worksheets.Add("sheet3")

im cells As Cells = workbook.Worksheets(0).Cells
im cellInPage1 As Cell = cells("A1")
ellInPage1.PutValue("Page1")

ells = workbook.Worksheets(1).Cells
im cellInPage2 As Cell = cells("A1")
ellInPage2.PutValue("Page2")

ells = workbook.Worksheets(2).Cells
im cellInPage3 As Cell = cells("A1")
ellInPage3.PutValue("Page3")

im pbeRoot As PdfBookmarkEntry = New PdfBookmarkEntry()
beRoot.Text = "root"
beRoot.Destination = cellInPage1
beRoot.SubEntry = New ArrayList
beRoot.IsOpen = False

im subPbe1 As PdfBookmarkEntry = New PdfBookmarkEntry()
ubPbe1.Text = "section1"
ubPbe1.Destination = cellInPage2

im subPbe2 As PdfBookmarkEntry = New PdfBookmarkEntry()
ubPbe2.Text = "section2"
ubPbe2.Destination = cellInPage3

beRoot.SubEntry.Add(subPbe1)
beRoot.SubEntry.Add(subPbe2)

im saveOptions As PdfSaveOptions = New PdfSaveOptions()
aveOptions.Bookmark = pbeRoot
orkbook.Save("output_bookmark.pdf", saveOptions)

Se även