PageScale

SheetRender.PageScale property

Får beräknad sidskala för arket. Returnerar den inställda skalan omZoom är inställd. I annat fall returnerar den beräknade skalan enlFitToPagesWide ochFitToPagesTall .

public double PageScale { get; }

Exempel

Workbook wb = new Workbook("Book1.xlsx");

SheetRender sheetRender = new SheetRender(wb.Worksheets[0], new ImageOrPrintOptions());

//Får beräknad sidskala på arket.
double pageScale = sheetRender.PageScale;

Se även