SheetRender

SheetRender constructor

konstruktionen av SheetRender, behöver kalkylblad och ImageOrPrintOptions som params

public SheetRender(Worksheet worksheet, ImageOrPrintOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
worksheet Worksheet Ange vilket kalkylblad som ska renderas.
options ImageOrPrintOptions ImageOrPrintOptions innehåller en viss egenskap för utdatabild

Se även