ToImage

ToImage(Stream)

Rendera hela arbetsboken som Tiff-bild för att streama.

public void ToImage(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream strömmen av utdatabilden

Se även


ToImage(string)

Rendera hela arbetsboken som Tiff-bild till en fil.

public void ToImage(string filename)
Parameter Typ Beskrivning
filename String filnamnet på utdatabilden

Se även


ToImage(int, string)

Gör en viss sida till en fil.

public void ToImage(int pageIndex, string fileName)
Parameter Typ Beskrivning
pageIndex Int32 ange vilken sida som ska konverteras
fileName String filnamnet på utdatabilden

Se även


ToImage(int, Stream)

Gör en viss sida till en ström.

public void ToImage(int pageIndex, Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
pageIndex Int32 ange vilken sida som ska konverteras
stream Stream strömmen av utdatabilden

Se även


ToImage(int)

Rendera en viss sida till ett bitmappsobjekt.

public Bitmap ToImage(int pageIndex)
Parameter Typ Beskrivning
pageIndex Int32 ange vilken sida som ska konverteras

Returvärde

sidans bitmappsobjekt

Se även