RevisionType

RevisionType enumeration

Representerar revisionstypen.

public enum RevisionType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
CustomView 0 Anpassad vy.
DefinedName 1 Definierat namn.
ChangeCells 2 Celler ändras.
AutoFormat 3 Autoformat.
MergeConflict 4 Slå samman konflikt.
Comment 5 Kommentar.
Format 6 Format.
InsertSheet 7 Infoga arbetsblad.
MoveCells 8 Flytta celler.
Undo 9 Ångra.
QueryTable 10 Frågetabell.
InsertDelete 11 Infogar eller tar bort.
RenameSheet 12 Byt namn på kalkylblad.
Unknown 13 Okänd.

Se även