Aspose.Cells.Tables

Innehåller alla klasser av Tabell(List Object).

Klasser

Klass Beskrivning
ListColumn Representerar en kolumn i en lista.
ListColumnCollection Representerar en samling av allaListColumn objekt i det angivna ListObject-objektet.
ListObject Representerar ett listobjekt på ett kalkylblad. ListObject-objektet är en medlem av ListObjects-samlingen. ListObjects-samlingen innehåller alla listobjekt på ett kalkylblad.
ListObjectCollection Representerar en samling avListObject objekt i kalkylbladet.
TableStyle Representerar tabellstilen.
TableStyleCollection Representerar alla anpassade tabellstilar.
TableStyleElement Representerar elementet i tabellstilen.
TableStyleElementCollection Representerar alla element i tabellstilen.
TableToRangeOptions Representerar alternativen vid konvertering av tabell till intervall.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
TableDataSourceType Representerar tabellens datakällastyp.
TableStyleElementType Representerar stilelementtypen Tabell eller PivotTable.
TableStyleType Representerar den inbyggda tabellstilstypen.
TotalsCalculation Bestämmer typen av beräkning i raden Totals i listkolumnen.