VbaModuleCollection

VbaModuleCollection class

Representerar listan överVbaModule

public class VbaModuleCollection : CollectionBase<VbaModule>

Egenskaper

namn Beskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; } BlirVbaModule i listan efter index. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namn Beskrivning
Add(Worksheet) Lägger till modul för ett kalkylblad.
Add(VbaModuleType, string) Lägger till modul.
AddDesignerStorage(string, byte[])
BinarySearch(VbaModule)
BinarySearch(VbaModule, IComparer<VbaModule>)
BinarySearch(int, int, VbaModule, IComparer<VbaModule>)
Clear()
Contains(VbaModule)
CopyTo(VbaModule[])
CopyTo(VbaModule[], int)
CopyTo(int, VbaModule[], int, int)
Exists(Predicate<VbaModule>)
Find(Predicate<VbaModule>)
FindAll(Predicate<VbaModule>)
FindIndex(Predicate<VbaModule>)
FindIndex(int, Predicate<VbaModule>)
FindIndex(int, int, Predicate<VbaModule>)
FindLast(Predicate<VbaModule>)
FindLastIndex(Predicate<VbaModule>)
FindLastIndex(int, Predicate<VbaModule>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<VbaModule>)
GetDesignerStorage(string) Representerar data från Designer.
GetEnumerator()
IndexOf(VbaModule)
IndexOf(VbaModule, int)
IndexOf(VbaModule, int, int)
LastIndexOf(VbaModule)
LastIndexOf(VbaModule, int)
LastIndexOf(VbaModule, int, int)
Remove(string) Ta bort modulen med namnet
Remove(Worksheet) Tar bort modul för ett kalkylblad.
RemoveAt(int)

Exempel


[C#]

//Instantiering av ett arbetsboksobjekt
Workbook workbook = new Workbook();
 // Init VBA-projekt.
VbaProject vbaProject = workbook.VbaProject; 
// Lägg till en ny modul.
vbaProject.Modules.Add(VbaModuleType.Class, "test");
//Spara Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm");

 [Visual Basic]

'Instantiera ett arbetsboksobjekt
Dim workbook As Workbook = New Workbook()
'Init VBA-projekt.
Dim vbaProject as VbaProject  = workbook.VbaProject
'Lägg till en ny modul.
vbaProject.Modules.Add(VbaModuleType.Class, "test")
'Sparar Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm")

Se även