VbaModuleCollection

VbaModuleCollection class

Representerar listan överVbaModule

public class VbaModuleCollection : CollectionBase<VbaModule>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }BlirVbaModule i listan efter index. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
Add(Worksheet)Lägger till modul för ett kalkylblad.
Add(VbaModuleType, string)Lägger till modul.
AddDesignerStorage(string, byte[])
BinarySearch(VbaModule)
BinarySearch(VbaModule, IComparer<VbaModule>)
BinarySearch(int, int, VbaModule, IComparer<VbaModule>)
Clear()
Contains(VbaModule)
CopyTo(VbaModule[])
CopyTo(VbaModule[], int)
CopyTo(int, VbaModule[], int, int)
Exists(Predicate<VbaModule>)
Find(Predicate<VbaModule>)
FindAll(Predicate<VbaModule>)
FindIndex(Predicate<VbaModule>)
FindIndex(int, Predicate<VbaModule>)
FindIndex(int, int, Predicate<VbaModule>)
FindLast(Predicate<VbaModule>)
FindLastIndex(Predicate<VbaModule>)
FindLastIndex(int, Predicate<VbaModule>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<VbaModule>)
GetDesignerStorage(string)Representerar data från Designer.
GetEnumerator()
IndexOf(VbaModule)
IndexOf(VbaModule, int)
IndexOf(VbaModule, int, int)
LastIndexOf(VbaModule)
LastIndexOf(VbaModule, int)
LastIndexOf(VbaModule, int, int)
Remove(string)Ta bort modulen med namnet
Remove(Worksheet)Tar bort modul för ett kalkylblad.
RemoveAt(int)

Exempel


[C#]

//Instantiering av ett arbetsboksobjekt
Workbook workbook = new Workbook();
 // Init VBA-projekt.
VbaProject vbaProject = workbook.VbaProject; 
// Lägg till en ny modul.
vbaProject.Modules.Add(VbaModuleType.Class, "test");
//Spara Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm");

 [Visual Basic]

'Instantiera ett arbetsboksobjekt
Dim workbook As Workbook = New Workbook()
'Init VBA-projekt.
Dim vbaProject as VbaProject  = workbook.VbaProject
'Lägg till en ny modul.
vbaProject.Modules.Add(VbaModuleType.Class, "test")
'Sparar Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm")

Se även