VbaProject

VbaProject class

Representerar VBA-projektet.

public class VbaProject

Egenskaper

namnBeskrivning
CertRawData { get; }Får certifikatrådata om detta VBA-projekt signeras.
IslockedForViewing { get; }Indikerar om detta VBA-projekt är låst för visning.
IsProtected { get; }Indikerar om detta VBA-projekt är skyddat.
IsSigned { get; }Indikerar om VBA-koden är signerad eller inte.
IsValidSigned { get; }Indikerar om signaturen för VBA-projektet är giltig eller inte.
Modules { get; }Får allaVbaModule objekt.
Name { get; set; }Hämtar och ställer in namnet på VBA-projektet.
References { get; }Hämtar alla referenser till VBA-projekt.

Metoder

namnBeskrivning
Copy(VbaProject)Kopiera VBA-projekt från annan fil.
Protect(bool, string)Skyddar eller avskyddar detta VBA-projekt.
Sign(DigitalSignature)Signera detta VBA-projekt med en DigitalSignature
ValidatePassword(string)Validerar skyddslösenord.

Exempel


[C#]

//Instantiering av ett arbetsboksobjekt
Workbook workbook = new Workbook();
 // Init VBA-projekt.
VbaProject vbaProject = workbook.VbaProject;
//Spara Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm");

 [Visual Basic]

'Instantiera ett arbetsboksobjekt
Dim workbook As Workbook = New Workbook()
'Init VBA-projekt.
Dim vbaProject as VbaProject  = workbook.VbaProject
'Sparar Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm")

Se även