SqlDataType

SqlDataType enumeration

Parametrenin SQL veri türünü belirtir. Yalnızca ODBC kaynakları için geçerlidir.

public enum SqlDataType

değerler

İsim Değer Tanım
SqlUnsignedOffset -22 sql imzasız offset
SqlSignedOffset -20 sql imzalı offset
SqlGUID -11 sql guid
SqlWLongVarchar -10 sql geniş uzun değişken char
SqlWVarchar -9 sql geniş değişken char
SqlWChar -8 sql geniş char
SqlBit -7 sql bit
SqlTinyInt -6 sql küçük int
SqlBigInt -5 sql büyük int
SqlLongVarBinary -4 sql uzun değişken ikili
SqlVarBinary -3 sql değişkeni binary
SqlBinary -2 sql ikili
SqlLongVarChar -1 sql uzun değişken char
SqlUnknownType 0 sql bilinmeyen type
SqlChar 1 sql char
SqlNumeric 2 sql sayısal
SqlDecimal 3 sql ondalık
SqlInteger 4 sql tamsayı
SqlSmallInt 5 sql küçük int
SqlFloat 6 sql float
SqlReal 7 sql real
SqlDouble 8 sql double
SqlTypeDate 9 sql tarih türü
SqlTypeTime 10 sql zaman type
SqlTypeTimestamp 11 sql zaman damgası type
SqlVarChar 12 sql değişkeni char
SqlIntervalYear 101 sql aralığı yıl
SqlIntervalMonth 102 sql aralığı ay
SqlIntervalDay 103 sql aralığı day
SqlIntervalHour 104 sql aralığı saat
SqlIntervalMinute 105 sql aralığı dakika
SqlIntervalSecond 106 sql aralığı second
SqlIntervalYearToMonth 107 sql aralığı yıldan aya
SqlIntervalDayToHour 108 sql aralığı günden saate
SqlIntervalDayToMinute 109 sql aralığı günden dakikaya
SqlIntervalDayToSecond 110 sql aralığı gün ile second
SqlIntervalHourToMinute 111 sql aralığı saatten dakikaya
SqlIntervalHourToSecond 112 sql aralığı saat ila saniye
SqlIntervalMinuteToSecond 113 sql aralığı dakikadan saniyeye

Ayrıca bakınız